SKS vedtægter

Udskrift venlig version

Vedtægter for SYDKYSTENS SEJLKLUB

 §1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er Sydkystens Sejlklub med initialerne SKS.

Klubbens hjemsted er Ishøj Havn, Søhesten 51, 2635 Ishøj.

 

§2 Klubbens formål

Klubbens formål er at medvirke til søsportens fremme og styrke et bredt socialt samvær blandt klubbens medlemmer.

 

§3 Medlemskab af organisationer

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion.

§4 Medlemskab af Klubben

Medlemskab af klubben kan opnås inden for følgende kategorier:

A- medlemmer

A-medlemmer skal være fyldt 18 år og skal have fast kontrakt eller årslejeaftale om bådplads med Ishøj Havn. A-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. A-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.

AF-medlemmer

AF-medlemmer skal opfylde betingelserne for at være A-medlem og skal være to samboende med fælles adresse. AF-medlemmer er begge berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. AF-medlemmer er begge stemmeberettigede og valgbare til foreningens bestyrelse.

A- og AF-medlemmer har stemmeret og valgberettigelse til Ishøj Havns repræsentantskab i overensstemmelse med havnens vedtægter. Ved valg til repræsentantskabet har hver bådplads en stemme.

B-medlemmer

B-medlemmer skal være fyldt 18 år og må ikke have fast kontrakt eller årslejeaftale om bådplads med Ishøj Havn. B-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. B-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare til klubbens bestyrelse.

BF-medlemmer

BF-medlemmer skal opfylde betingelserne for at være B-medlem og skal være to samboende med fælles adresse. BF-medlemmer er begge berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og sportslige aktiviteter. BF-medlemmer er begge stemmeberettigede og valgbare til klubbens bestyrelse.

C-medlemmer

C-medlemmer (passive medlemmer) skal være fyldt 18 år og må ikke have fast kontrakt eller årslejeaftale om bådplads med Ishøj Havn. C-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer, men har ikke adgang til generalforsamlingen.

J-medlemmer

J-medlemmer skal være fyldt 8 år, men ikke 18. J-medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens særlige aktiviteter for juniorer og klubbens øvrige arrangementer og sportslige aktiviteter. J- medlemmer er ikke stemmeberettigede og er ikke valgbare.

JF-medlemmer

JF-medlemmer skal være fyldt 8 år, men ikke 18 og være barn af A, B, AF eller BF medlemmer. JF medlemmer er berettigede til at deltage i klubbens arrangementer og øvrige sportslige aktiviteter sammen med deres forældre, men er men er ikke berettigede til at deltage i de særlige aktiviteter for juniorer. JF medlemmer er ikke stemmeberettigede og er ikke valgbare.

 

§5 Kontingent

Klubbens kontingenter fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårsvis forud. Kontingentet opkræves i december og skal være indbetalt senest 15. januar.

Såfremt kontingentet ikke er rettidigt indbetalt, opkræves et tillæg til kontingentet. Tillægget fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling. Ved indmeldelse efter 1. juli betales halvt kontingent for den resterende del af året.

 

§6 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest 1 måned før et nyt regnskabsårs begyndelse. Medlemmet er i modsat fald pligtigt til at betale kontingent for det følgende regnskabsår. Medlemmet kan kræve skriftlig bekræftelse af udmeldelsen. Hvis der opstår restance, kan bestyrelsen opsige medlemskabet, efter at der er udsendt en rykkerskrivelse.

For medlemmer med havneplads skal havnekontoret underrettes om opsigelse. Det opsagte medlem er pligtigt til at betale enhver restance over for klubben inden opsigelsens ikrafttræden. Sker dette ikke kan bestyrelsen overgive sagen til retslig inkasso.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold taler derfor, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig motiveret anmodning herom. Bestyrelsens beslutning om en eksklusion af et medlem kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for denne. Medlemmet skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den først kommende ordinære generalforsamling. Spørgsmålet skal i givet fald optages som et særligt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ændring af klubbens vedtægter.

Et medlem, der er ekskluderet ved generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

§7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt efter den 15. februar og før den 10. marts. Indkaldelse kan ske skriftligt ved brev eller e-mail senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på samme måde.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stemmeret har alle A-, B- AF, og BF-medlemmer, er medlem af klubben og har betalt kontingent senest en uge før generalforsamlingen. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Valgbare er stemmeberettigede medlemmer, der er fremmødt eller inden generalforsamlingen har givet tilsagn til at opstille.

 

§8 Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forelæggelse af budget for det kommende år
 4. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand jf. § 11, 3. Afsnit
 7. Valg af kasserer jf. § 11, 4. afsnit
 8. Valg af de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer jf. § 11, 5. afsnit
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Valg af 2 havnebestyrelsesmedlemmer til Ishøj Havn samt én 1. og én 2. suppleant for de

valgte havnebestyrelses medlemmer

 1. Valg af repræsentanter og suppleanter til repræsentantskabet for Ishøj havn

Halvdelen af de repræsentanter der bliver valgt på generalforsamlingen vælges for en 2årig

periode og den anden halvdel for en 1årig periode

 1. Valg af medlemmer til faste og midlertidige udvalg
 2. Eventuelt

 

§9 Generalforsamlingens afholdelse

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent til at lede generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med de undtagelser, der er nævnt i § 6 og § 15.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Der skal på begæring af 1 stemmeberettiget medlem afholdes skriftlig afstemning. Afstemning om eksklusion skal være skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat. Referatet underskrives af dirigenten og referenten.

 

§10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest en måned efter at begæringen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet, er fremsat over for bestyrelsen.

Indkaldelsen med tilhørende dagsorden udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse ved brev eller e-mail.

 

§11 Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsens beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen således:

Formanden vælges ved personligt og direkte valg på generalforsamlingen. Formanden er på valg i lige år.

Kassereren vælges ved personligt og direkte valg på generalforsamlingen. Kassereren er på valg i ulige år.

Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges på generalforsamlingen således, at: 2 medlemmer vælges på lige år og 3 medlemmer vælges på ulige år.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en næstformand og en sekretær.

Bestyrelsen bestemmer selv yderligere konstitution og forretningsorden.

Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, fungerer næstformanden som formand indtil næste ordinære generalforsamling, hvor en ny formand vælges for den resterende formandsperiode.

Hvis kassereren udtræder af bestyrelsen afgør bestyrelsen, hvem der skal fungere som kasserer indtil næste ordinære generalforsamling, hvor en ny kasserer vælges for den resterende kassererperiode.

På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen mindst 2 prioriterede suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den suppleant, der har fået første prioritet ved den ordinære generalforsamling i bestyrelsen. Suppleringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

 

§12 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Jf. dog § 6, 3. afsnit. I formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted. Der føres referat over bestyrelsens beslutninger.

Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner fra depotkontoen kræves dog 2 underskrifter af følgende: Formand, næstformand og kasserer, jf. dog § 13, 3. afsnit. I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre tegnes klubben af formand, næstformand og kasserer i forening.

 

§13 Regnskabsår og daglig drift

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status skal påtegnes af revisorerne og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningens kontante formue fordeles på 2 konti, en depotkonto og en driftskonto. Driftskontoen anvendes til afholdelse af løbende udgifter. Driftskontoens størrelse fastsættes af bestyrelsen. Driftskontoen tegnes af kassereren, som på ethvert bestyrelsesmøde forelægger status for kontoen sammen med en kontoudskrift fra den seneste forudgående bankdag.

 

§14 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisor-suppleant. Jf. § 8, punkt 10.

De på generalforsamlingen valgte revisorer skal hvert år inden den 5. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

 

§15 Ændring af vedtægterne

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Såfremt et forslag til ændring af klubbens vedtægter udsendes skriftligt samtidig med lovlig indkaldelse til generalforsamlingen, kan forslaget vedtages af de fremmødte stemmeberettigede, såfremt mindst 2/3 stemmer herfor.

Opnås gyldigt flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med særligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

 

§16 Spisested ved forpagter

Klubben forbeholder sig ret til at drive spisested ved forpagter fra klubbens lokaler. Bestyrelsen forhandler kontrakt med forpagter. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå en flerårig kontrakt. Kontrakten skal godkendes af Ishøj Kommune, jf. brugsretsaftale indgået mellem Ishøj Kommune og SKS.

 

§17 Klubbens opløsning Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øje med særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves, at et flertal af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog således at simpel stemmeflerhed her er tilstrækkelig.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Ishøj Havn.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2023